Home Oprogramowanie

System komputerowy KS-AOW to najpopularniejszy obecnie w Polsce system wspomagaj?cy prac? aptek. Sk?ada si? z kilkudziesi?ciu wzajemnie powi?zanych modu?w zapewniaj?c bardzo szeroki zakres mo?liwo?ci, mog?cy zadowoli? nawet najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikw. Jednocze?nie sama obs?uga jest tak prosta i intuicyjna, ?e do nauczenia si? obs?ugi podstawowych funkcji systemu potrzeba niewiele czasu. Osi?gni?cie takich rezultatw sta?o si? mo?liwe dzi?ki sp?dzeniu tysi?cy godzin w aptekach i obserwowaniu ich pracy od strony praktycznej. Sam system zmienia si? i rozbudowuje wraz z pojawiaj?cymi si? nowymi potrzebami. Stale analizowanych i uwzgl?dnianych jest wiele sugestii u?ytkownikw. Na bie??co wprowadzane s? wszystkie zmiany wynikaj?ce z przepisw.

.
Więcej…
 
mMedica Standard

mMedica Standard to program dlawszystkich, ktrzy oczekuj? usprawnienia iprzyspieszenia pracy naka?dym etapie obs?ugi pacjenta. Prosty isprawny mechanizm planowania wizyt pacjentw orazw?asnego czasu, u?atwia organizacj? pracy. Kompletny, ajednocze?nie przejrzysty i ?atwy wobs?udze zestaw funkcji dotworzenia dokumentacji medycznej pozwala skrci? czas wizyty. Natychmiastowy dost?p dohistorii leczenia, automatyzacja wydruku recept, zalece? iskierowa?, s?owniki i bazy dostarczaj?ce wszystkich potrzebnych informacji orazwiele innych funkcji, tworz? razem narz?dzie, ktre pozwala oszcz?dza? czas przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jako?ci ?wiadczonych us?ug. mMedica Standard zosta?a tak skonstruowana, aby u?ytkownik mg? wpe?ni decydowa? ozakresie wykorzystania tego programu. Przemy?lany dobr funkcji oraznowatorska konstrukcja samej aplikacji sprawiaj?, ?e u?ytkownik nie jest zmuszany dozmiany swojego sposobu pracy, aby go dostosowa? dosposobu dzia?ania programu. Decyzja owyborze mMedica Standard nie jest decyzj? wymuszaj?c? planowanie wizyt pacjentw czy gromadzenie elektronicznej dokumentacji. Prac? ztym programem mo?na rozpocz?? odgromadzenia samych informacji rozliczeniowych (podobnie jak wPakiecie ?wiadczeniodawcy). Nie trzeba budowa? sieci czy kupowa? dodatkowych komputerw, aby rozpocz?? prac? z tym programem. Wykorzystanie nowych funkcji mo?na rozpocz?? wdowolnym czasie iw kolejno?ci dyktowanej potrzebami, anie przymusem zwi?zanym ze sposobem pracy aplikacji.

.
Więcej…
 
R2p?atnik system p?acowo-kadrowy

R2p?atnik to bardzo dobry, sprawdzony i w pe?ni funkcjonalny system p?acowo-kadrowy. Umo?liwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodze? zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urz?dem skarbowym i ZUS. Projekt systemu zosta? oparty o wieloletnie do?wiadczenie z zagadnie? p?acowo-kadrowych. jest trzeci? generacj? systemw p?acowo-kadrowych rozwijanych przez nas od 1992 roku. W ofercie znajduje si? od 2001 roku, aktualnie pracuje na nim oko?o 2000 u?ytkownikw w ma?ych i ?rednich firmach oraz w du?ych przedsi?biorstwach, w tym oko?o 300 w biurach rachunkowych. to sztandarowy produkt naszej firmy. System charakteryzuje si? stosunkowo nisk? cen?, dopasowan? do wielko?ci firmy, szybkim wdro?eniem i prost? parametryzacj?. Mimo intuicyjnej i ?atwej obs?ugi system uwzgl?dnia specyfik? r?nego rodzaju zak?adw i spe?nia wymagania najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikw. System polecany szczeglnie dla ma?ych i ?rednich firm oraz dla biur rachunkowych.

.
Więcej…
 
mMedica PS

Wersja mMedica PS zosta?a skonstruowana tak, aby maksymalnie upro?ci? iprzyspieszy? proces rejestracji irozliczania ?wiadcze?. Po??czenie do?wiadcze? zdobytych przyprodukcji Pakietu ?wiadczeniodawcy zca?kowicie now? konstrukcj? ekranw iformularzy wprowadzania danych orazprzemy?lany dobr funkcji, zaowocowa?y powstaniem programu nowoczesnego, ajednocze?nie gwarantuj?cego stabilno?? ici?g?o?? rozlicze? zNFZ. mMedica PS to program dlawszystkich, ktrzy s? zobowi?zani do rozliczania zfunduszem, ajednocze?nie nie potrzebuj? dodatkowych funkcji zwi?zanych zobs?ug? pacjentw. Wwersji PS mo?na ewidencjonowa? irozlicza? ?wiadczenia bezkonieczno?ci wykonywania jakichkolwiek czynno?ci dodatkowych, jak np. rejestrowanie pacjenta czy obs?uga gabinetu. Dlatego te? prac? ztym programem mo?na rozpocz?? bez ?adnych dodatkowych inwestycji (np. dodatkowe komputery, budowa sieci czy wymiana sprz?tu nanowszy). Ponadto korzystanie zmMedica PS nie wymusza zmiany sposobu pracy przyjednoczesnym otwarciu nowych mo?liwo?ci wykorzystania programu.

.
Więcej…
 
mMedica Stomatologia

DiagramModu? mMedica Stomatologia to znacznie wi?cej ni? sam diagram z?bowy. To zaawansowane a jednocze?nie proste w u?yciu, narz?dzie wspomagaj?ce prac? w gabinecie stomatologicznym.

To proste narz?dzie pozwala unikn?? ?mudnego uzupe?niania ?wiadcze?. Wystarczy oznaczy? wykonany zabieg na diagramie, a dane rozliczeniowe zostan? automatycznie uzupe?nione.

Przyk?adowe korzy?ci:

 • zmniejszenie ilo?ci pomy?ek w rozliczeniach np. b??dne sprawozdanie us?ugi wykonanej na wcze?niej usuni?tym z?bie
 • pe?na automatyzacja rozlicze? automatyczne uzupe?nianie wszystkich danych ??cznie z wyliczaniem krotno?ci
 • kontrola realizacji ?wiadcze? weryfikacja cz?stotliwo?ci wykonania limitowanych ?wiadcze?. Np. umieszczony na diagramie symbol oznaczaj?cy wykonanie badania, po okre?lonym czasie zostaje automatycznie wy??czony. Jest to informacja, ?e mo?na wykona? i skutecznie rozliczy? kolejne takie badanie
.
Więcej…
 
ESET NOD32 Antivirus

ESET NOD32 Antivirus to skuteczna ochrona komputera podczas:

 • przegl?dania stron WWW
 • pobierania plikw z Internetu
 • korzystania z poczty elektronicznej
 • korzystania z bankowo?ci internetowej

.

Więcej…
 
ESET Smart Security

Pierwszy w pe?ni zintegrowany pakiet bezpiecze?stwa
ESET Smart Security jest pakietem bezpiecze?stwa nowej generacji zapewniaj?cym kompletn? ochron? przed wirusami, spyware i innymi zagro?eniami czyhaj?cymi w Internecie. Skutecznie ochroni Twj komputer podczas przegl?dania stron WWW, odbierania poczty elektronicznej czy korzystania z banku internetowego. Nie pozwoli na przej?cie przez hakera kontroli nad Twoim komputerem i uniemo?liwi kradzie? poufnych informacji, takich jak has?a lub numery kart kredytowych. Podczas Twojej pracy program pracy dzia?a Zapewni Ci pe?ne bezpiecze?stwo i komfort pracy.

.
Więcej…
 
GlobalMed - Zaopatrzenie

Firma MedKom - jako partner pozna?skiej firmy NORCOM Systemy Informatyczne - oferuje Pa?stwu sprzeda?, instalacj?, konfiguracj? i opiek? serwisow? nad programem GlobalMed - Zaopatrzenie.
GlobalMed zosta? przygotowany jako informatyczne narz?dzie umo?liwiaj?ce ?wiadczeniodawcom posiadaj?cym umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ewidencj? zrealizowanych zlece? na przedmioty ortopedyczne i ?rodki pomocnicze pozwalaj?c rwnocze?nie na rozliczenie wykonanych us?ug zgodnie z Zarz?dzeniem Nr 2/2009/D?OZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r. Wersja testowa programu do pobrania.

Podstawowe funkcje realizowane przez system GlobalMed - Zaopatrzenie, to:

 • Obs?uga bazy pacjentw
 • Obs?uga bazy personelu medycznego
 • Import umw i aneksw z NFZ
 • Rejestracja wydanych przedmiotw z zakresu zaopatrzenia w ?rodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
 • Obs?uga rozlicze? z NFZ (generowanie komunikatw XML akceptowanych przez NFZ oraz import komunikatw zwrotnych)
 • Tworzenie i wydruk rachunkw refundacyjnych
 • Analizy monitorowanie wykonania kontraktu
.
 
ESET Mobile Antivirus

Smartfony i PocketPC maj? szerokie zastosowanie w komunikacji, rozrywce i biznesie. Coraz wi?cej osobistych i zastrze?onych informacji jest przechowywanych na tego typu urz?dzeniach. Wraz ze wzrostem popularno?ci, oraz zastosowaniu coraz bardziej wyszukanych funkcji (min. bezprzewodowej komunikacji), urz?dzenia mobilne staj? si? celem atakw.
ESET Mobile Antivirus to proaktywna i wszechstronna ochrona przed wirusami, spyware, adware, trojanami, robakami, rootkitami i innym szkodliwym oprogramowaniem. Dzi?ki zastosowaniu zaawansowanej heurystyki ESET Mobile Antivirus chroni smartfony i PocketPC nawet pomi?dzy aktualizacj? bazy sygnatur. Zastosowanie szybkiego silnika pozwala ?atwo porz?dkowa? skrzynk? odbiorcz? poprzez filtrowanie wiadomo?ci SMS od nieznanych lub niechcianych nadawcw.

.
Więcej…
 
Więcej artykułów…


Reklama