Home Oprogramowanie Dla medycyny
mMedica Stomatologia

DiagramModu? mMedica Stomatologia to znacznie wi?cej ni? sam diagram z?bowy. To zaawansowane a jednocze?nie proste w u?yciu, narz?dzie wspomagaj?ce prac? w gabinecie stomatologicznym.

To proste narz?dzie pozwala unikn?? ?mudnego uzupe?niania ?wiadcze?. Wystarczy oznaczy? wykonany zabieg na diagramie, a dane rozliczeniowe zostan? automatycznie uzupe?nione.

Przyk?adowe korzy?ci:

  • zmniejszenie ilo?ci pomy?ek w rozliczeniach np. b??dne sprawozdanie us?ugi wykonanej na wcze?niej usuni?tym z?bie
  • pe?na automatyzacja rozlicze? automatyczne uzupe?nianie wszystkich danych ??cznie z wyliczaniem krotno?ci
  • kontrola realizacji ?wiadcze? weryfikacja cz?stotliwo?ci wykonania limitowanych ?wiadcze?. Np. umieszczony na diagramie symbol oznaczaj?cy wykonanie badania, po okre?lonym czasie zostaje automatycznie wy??czony. Jest to informacja, ?e mo?na wykona? i skutecznie rozliczy? kolejne takie badanie
.
Więcej…
 
mMedica Standard

mMedica Standard to program dlawszystkich, ktrzy oczekuj? usprawnienia iprzyspieszenia pracy naka?dym etapie obs?ugi pacjenta. Prosty isprawny mechanizm planowania wizyt pacjentw orazw?asnego czasu, u?atwia organizacj? pracy. Kompletny, ajednocze?nie przejrzysty i ?atwy wobs?udze zestaw funkcji dotworzenia dokumentacji medycznej pozwala skrci? czas wizyty. Natychmiastowy dost?p dohistorii leczenia, automatyzacja wydruku recept, zalece? iskierowa?, s?owniki i bazy dostarczaj?ce wszystkich potrzebnych informacji orazwiele innych funkcji, tworz? razem narz?dzie, ktre pozwala oszcz?dza? czas przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jako?ci ?wiadczonych us?ug. mMedica Standard zosta?a tak skonstruowana, aby u?ytkownik mg? wpe?ni decydowa? ozakresie wykorzystania tego programu. Przemy?lany dobr funkcji oraznowatorska konstrukcja samej aplikacji sprawiaj?, ?e u?ytkownik nie jest zmuszany dozmiany swojego sposobu pracy, aby go dostosowa? dosposobu dzia?ania programu. Decyzja owyborze mMedica Standard nie jest decyzj? wymuszaj?c? planowanie wizyt pacjentw czy gromadzenie elektronicznej dokumentacji. Prac? ztym programem mo?na rozpocz?? odgromadzenia samych informacji rozliczeniowych (podobnie jak wPakiecie ?wiadczeniodawcy). Nie trzeba budowa? sieci czy kupowa? dodatkowych komputerw, aby rozpocz?? prac? z tym programem. Wykorzystanie nowych funkcji mo?na rozpocz?? wdowolnym czasie iw kolejno?ci dyktowanej potrzebami, anie przymusem zwi?zanym ze sposobem pracy aplikacji.

.
Więcej…
 
mMedica PS

Wersja mMedica PS zosta?a skonstruowana tak, aby maksymalnie upro?ci? iprzyspieszy? proces rejestracji irozliczania ?wiadcze?. Po??czenie do?wiadcze? zdobytych przyprodukcji Pakietu ?wiadczeniodawcy zca?kowicie now? konstrukcj? ekranw iformularzy wprowadzania danych orazprzemy?lany dobr funkcji, zaowocowa?y powstaniem programu nowoczesnego, ajednocze?nie gwarantuj?cego stabilno?? ici?g?o?? rozlicze? zNFZ. mMedica PS to program dlawszystkich, ktrzy s? zobowi?zani do rozliczania zfunduszem, ajednocze?nie nie potrzebuj? dodatkowych funkcji zwi?zanych zobs?ug? pacjentw. Wwersji PS mo?na ewidencjonowa? irozlicza? ?wiadczenia bezkonieczno?ci wykonywania jakichkolwiek czynno?ci dodatkowych, jak np. rejestrowanie pacjenta czy obs?uga gabinetu. Dlatego te? prac? ztym programem mo?na rozpocz?? bez ?adnych dodatkowych inwestycji (np. dodatkowe komputery, budowa sieci czy wymiana sprz?tu nanowszy). Ponadto korzystanie zmMedica PS nie wymusza zmiany sposobu pracy przyjednoczesnym otwarciu nowych mo?liwo?ci wykorzystania programu.

.
Więcej…