Home Firma O nas
O nas

Podstaw? naszej dzia?alno?ci jest obs?uga informatyczna, wdro?enia oprogramowania orazsprz?tu komputerowego w firmach. Informatyk? zajmujemy si? ju? przesz?o 15 lat, czas ten pozwoli? zebra? du?e do?wiadczenie w tej dziedzinie. Naszym kapita?em s? ludzie ich do?wiadczenie i znajomo?? najnowszych technologii informatycznych. Systematycznie zdobywamy coraz wy?sze umiej?tno?ci i wiedz? aby nasi klienci mieli poczucie profesjonalizmu i fachowo?ci. Pracownicy firmy uczestnicz? w intensywnych szkoleniach, podnosz?c ci?gle swoje kwalifikacje. Potwierdzeniem naszych umiej?tno?ci jest przede wszystkim zadowolenie klienta oraz certyfikaty i autoryzacje.

Celem firmy jest zapewnienie ci?g?ej pracy systemw informatycznych naszych Klientw, jak rwnie? pomoc w rozwoju i udoskonalaniu istniej?cych rozwi?za?. Posiadamy rwnie? niezb?dne zaplecze techniczne do realizacji zada? zwi?zanych z projektowaniem i instalacj? logicznych sieci strukturalnych, serwisem sprz?tu komputerowego i oprogramowania. Nasze us?ugi ?wiadczymy na terenie ca?ej Polski.

Masz k?opot ze swoim komputerem lub sieci?? Nie wiesz jakie oprogramowanie wybra?? Potrzebujesz fachowej porady? Przy??cz si? do nas razem rozwi??emy Twoje problemy.

.