Home Oprogramowanie Dla firm
R2p?atnik system p?acowo-kadrowy

R2p?atnik to bardzo dobry, sprawdzony i w pe?ni funkcjonalny system p?acowo-kadrowy. Umo?liwia kompletne prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodze? zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urz?dem skarbowym i ZUS. Projekt systemu zosta? oparty o wieloletnie do?wiadczenie z zagadnie? p?acowo-kadrowych. jest trzeci? generacj? systemw p?acowo-kadrowych rozwijanych przez nas od 1992 roku. W ofercie znajduje si? od 2001 roku, aktualnie pracuje na nim oko?o 2000 u?ytkownikw w ma?ych i ?rednich firmach oraz w du?ych przedsi?biorstwach, w tym oko?o 300 w biurach rachunkowych. to sztandarowy produkt naszej firmy. System charakteryzuje si? stosunkowo nisk? cen?, dopasowan? do wielko?ci firmy, szybkim wdro?eniem i prost? parametryzacj?. Mimo intuicyjnej i ?atwej obs?ugi system uwzgl?dnia specyfik? r?nego rodzaju zak?adw i spe?nia wymagania najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikw. System polecany szczeglnie dla ma?ych i ?rednich firm oraz dla biur rachunkowych.

.
Więcej…
 
P?atnik ZUS

Firma Medkom zapewnia profesjonaln? kompleksow? obs?ug? programu P?atnik do elektronicznej komunikacji z ZUS. Wykonujemy instalacje, konfiguracje i aktualizacj? programu w siedzibie klienta. Oferujemy rwnie? us?ugi polegaj?ce naprawach baz danych, konserwacji, konwersji miedzy wersj? plikow? a SQL, archiwizacji, odzyskiwaniu utraconych hase? dost?pu. Pomagamy w zakresie uzyskania i odnowienia podpisu elektronicznego oraz instalacji wymaganego sprz?tu.

.
 


Reklama