Home Us?ugi Audyt SI

Audyt systemów informatycznych (SI) to proces gromadzenia i oceniania "dowodów" w celu okre?lenia, czy systemy informatyczne i zwi?zane z nim zasoby w?a?ciwie chroni? maj?tek, utrzymuj? integralno?? danych i systemu, dostarczaj? odpowiednich i rzetelnych informacji, efektywnie osi?gaj? cele i oszcz?dnie wykorzystuj? zasoby firmy.

.

Audyt SI pozwoli:

 • osi?gn?? operacyjne cele firmy,
 • zapobiega? wyst?pieniu niepo??danych zdarze? czy wykrycie ich na czas,
 • szybko korygowa? i minimalizowa? wszelkie zagro?enia.

W trakcie audytu oceniane s? nast?puj?ce elementy SI:

 • wydajno?? i optymalne wykorzystanie elementów sieci,
 • bezpiecze?stwo sieci i danych,
 • us?ugi dost?pne w sieci,
 • konfiguracja i stan sprz?tu,
 • konfiguracja i licencje oprogramowania.

W wyniku przeprowadzenia audytu w siedzibie przedsi?biorstwa powstaje zestaw dokumentów:

 • inwentaryzacja urz?dze? teleinformatycznych oraz oprogramowania,
 • dokumentacja topologii i organizacji sieci teleinformatycznej,
 • dokumentacja us?ug dost?pnych w sieci,
 • zalecenia dotycz?ce dzia?ania infrastruktury teleinformatycznej,
 • zalecenia dotycz?ce optymalizacji zasobów i us?ug wykorzystywanych w przedsi?biorstwie.

Zalecenia i plany mog? dotyczy? takich aspektów jak:

 • poprawa bezpiecze?stwa dost?pu do informacji,
 • eliminowanie tzw. “w?skich garde?” systemów,
 • rozbudowa funkcjonalno?ci lub przygotowanie podstaw do pó?niejszej rozbudowy.