Home Firma Autoryzacje
Autoryzacje

W ramach wsp?pracy partnerskiej z firm? Asseco Poland SA oferujemy pakiet mMedica przeznaczony dla mniejszych przychodni, a tak?e dla pojedynczych gabinetw. mMedica zosta?a tak skonstruowana, aby u?ytkownik mg? w pe?ni decydowa? o zakresie wykorzystania programu. Przemy?lany dobr funkcji oraz nowatorska konstrukcja samej aplikacji sprawiaj?, ?e u?ytkownik mo?e dostosowa? programu do swojego sposobu pracy.
Pakiet mMedica oferowany jest w dwch wersjach: mMedica PS i mMedica Standard.
mMedica PS to podstawowa wersja programu obs?uguj?ca rozliczenia z NFZ. Funkcjonalnieodpowiada Pakietowi ?wiadczeniodawcy. Zarejestrowanie zrealizowanych ?wiadcze? mo?na przeprowadzi? bez konieczno?ci wykonywania dodatkowych czynno?ci (takich, jak: planowanie wizyt, rejestracja, obs?uga w gabinecie ). Dzi?ki po??czeniu nowej technologii oraz innowacyjnego podej?cia do projektowania systemu powsta? produkt prosty i szybki w obs?udze, a jednocze?nie wyposa?ony we wszystkie potrzebne funkcje u?atwiaj?ce prac?.
mMedica Standard to program dla wszystkich, ktrzy oczekuj? usprawnienia i przyspieszenia pracy na ka?dym etapie obs?ugi pacjenta. Prosty i sprawny mechanizm planowania wizyt pacjentw oraz w?asnego czasu, u?atwia organizacj? pracy. Kompletny, a jednocze?nie przejrzysty i ?atwy w obs?udze zestaw funkcji do tworzenia dokumentacji medycznej pozwala skrci? czas wizyty. Natychmiastowy dost?p do historii leczenia, automatyzacja wydruku recept, zalece? i skierowa?, s?owniki i bazy dostarczaj?ce wszystkich potrzebnych informacji oraz wiele innych funkcji, tworz? razem narz?dzie, ktre pozwala oszcz?dza? czas przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jako?ci ?wiadczonych us?ug.

.
 

Firma Medkom posiada autoryzacj? w zakresie sprzeda?y i sewisu urz?dze? fiskalnych firmy Elzab. ELZAB S.A. jest przedsi?biorstwem specjalizuj?cym si? w projektowaniu, produkcji i dystrybucji szerokiej gamy kas fiskalnych, urz?dze? i systemw kasowych, peryferii i akcesoriw s?u??cych do rejestracji i zarz?dzania sprzeda??. W ramach wsp?pracy oferyjemy sprzeda?, instalacj? kas i wyposa?enie dodatkowe, integracj? systemw rejestracji sprzeda?y detalicznej towarw i us?ug, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia w zakresie obs?ugi sprzeda?y.

.
 

Nasza firma jest autoryzowanym partnerem firma DAGMA dystrybutora rozwi?zania? firmy ESET na terenie Polski. Rozwi?zania firmy ESET dzi?ki wykorzystaniu mechanizmw sztucznej inteligencji potrafi? samodzielnie wykry? i zablokowa? zupe?nie nowe zagro?enia usi?uj?ce zaatakowa? Twj komputer. Ochrona realizowana jest z wykorzystaniem ThreatSense technologii sztucznej inteligencji znanej milionom u?ytkownikw korzystaj?cych z programu ESET NOD32 Antivirus.
ESET Smart Security jest kompletnym pakietem bezpiecze?stwa z funkcjami ochrony antywirusowej i antyspyware (ESET NOD32 Antywirus), filtrem antyspamowym i zapor? osobist?. ESET NOD32 Antivirus program antywirusowy i antyspyware zapewniaj?cy ochron? komputera przed wrogimi programami.

.
 

W ramach wsp?pracy z firm? Kamsoft S.A. oferujemy najpopularniejszy w Polsce kompleksowy Systemem wspomagania pracy aptek, pracuj?cym w ?rodowisku Windows. System KS-AOW sk?ada si? z kilkunastu powi?zanych ze sob? modu?w zapewniaj?cych szeroki zakres mo?liwo?ci. Funkcje zawarte w modu?ach wchodz?cych w sk?ad Systemu pozwalaj? na prowadzenie sprzeda?y, zamwie? i zakupw, zarz?dzanie magazynem, tworzenie zestawie?, analiz oraz prowadzenie rozlicze?.
System KS-AOW jest zgodny z przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansw, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych instytucji oraz stale modernizowany i dostosowywany do zmieniaj?cych si? przepisw.

.
 

Firma MedKom jest autoryzowanym partnerem Firmy Norcom Systemy Informatyczne w zakresie oprogramowania GlobalMed. GlobalMed to prosty i funkcjonalny program do rozlicze? z NFZ w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i ?rodki pomocnicze. Powsta?y w 2007 roku i eksploatowany obecnie w blisko 850 jednostkach system informatyczny przeznaczony jest do ewidencji wydanych przedmiotw z zakresu zaopatrzenia w ?rodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz obs?ugi rozlicze? z NFZ (generowanie komunikatw XML akceptowanych przez NFZ, import komunikatw zwrotnych, wydruk raportw statystycznych oraz dokumentw finansowych).

.