Home Us?ugi
Umowy pakietowe

MedKom zajmuje si? kompleksow? obs?ug? systemw informatycznych ma?ych i ?rednich firm. Dzia?amy g?wnie na zasadzie outsourcingu. To sprawdzona i skuteczna metoda, dzi?ki ktrej Pa?stwa firma ma zapewnione prawid?owe dzia?anie systemu informatycznego przez ca?y okres trwania umowy. G?wn? zalet? wsp?pracy z nami jest sprawne i funkcjonalne dzia?anie infrastruktury Pa?stwa systemu komputerowego. Nie bez znaczenia jest rwnie? redukcja kosztw zwi?zana z rezygnacj? z utrzymywania w?asnego dzia?u informatycznego b?d? samodzielnego stanowiska informatyka. Umowa mo?e by? zawarta na kompleksow? obs?ug? systemu informatycznego (serwis sprz?tu i oprogramowania) b?d? jedynie na cz??? systemu (np: pomoc i serwis oprogramowania do ewidencji i rozlicze? z NFZb?d? wy??cznie na serwis sprz?tu komputerowego). Jeste?my elastyczni i dopasujemy si? do wymogw klienta. Nasza wsp?praca opiera si? g?wnie na sta?ych umowach serwisowych, odnawianych przez szereg lat. Obs?ugujemy rwnie? Klientw nie zwi?zanych z nami sta?ymi umowami serwisowymi rozliczanych wg stawek godzinowych.

.
Więcej…
 
Szkolenia

Firma MedKom chc?c pomc Pan?twu w poprawie jako?ci pracy i jej rezultatw, ktre zale?? od wiedzy i umiej?tno?ci pracownikw przedstawia ofert? szkole?, ktrych celem jest zwi?kszenie efektywno?ci wykorzystania technologii informatycznych w Pa?stwa firmie.

.
Więcej…
 
Serwis Mmedica

W ramach serwisu oprogramowania mMedica firma MedKom jako autoryzowany partner firmy Asseco ?wiadczy us?ugi:

 • instalacja i konfiguracja systemu mMedica
 • aktualizacja oprogramowania
 • optymalizacja baz danych
 • archiwizacja danych
 • odtwarzanie danych w sytuacjach awaryjnych
 • naprawa baz danych
 • wykonywanie skryptw serwisowych
 • obs?uga zg?osze? serwisowych
 • tworzenie raportw i procedur waliduj?cych dane
 • import danych pacjentw i deklaracji z innych systemw
 • zarz?dzanie licencjami klienta
 • szkolenia u?ytkownikw z obs?ugi programu
.
 
Kontraktowanie ?wiadcze?

Firma MedKom zajmuje si? przygotowaniem ofert do NFZ na us?ugi medyczne, przedmioty ortopedyczne, ?rodki pomocnicze oraz optyk? okularow?. W ramach us?ugi oferujemy:

 • przygotowanie dokumentw o dost?p do Portalu ?wiadczeniodawcy
 • wprowadzanie danych w Systemie Obs?ugi Potencja?u
 • generowanie profili
 • import profili i post?powa? do aplikacji ofertowej
 • przygotowanie i wydruk oferty
 • przygotowanie p?yty z ofert? w wersji elektronicznej
 • aktualizacja danych w Systemie Obs?ugi Potencja?u
 • aneksowanie zawartych umw modu? Aneksowanie
.
 
Sprawozdawczo??

Z uwagi, i? podmioty ?wiadcz?ce us?ugi medyczne zobligowane s? przepisami prawa do przekazywania sprawozda? do innych instytucji firma MedKom pomaga przygotowa?:

 • kolejki oczekuj?cych
 • sprawozdawczo?? zbiorcz? z zakresu POZ
 • sprawozdania do GUS
 • sprawozdania do MZ
 • dowolnych innych raportw i zestawie?
.
 
Doradztwo informatyczne

Nasza firma oferuje swoim partnerom i klientom profesjonalne doradztwo, ktre poprzedzone jest dok?adn? analiz? potrzeb klienta i posiadanej infrastruktury. Dzi?ki temu jeste?my w stanie precyzyjnie dopasowa? rozwi?zanie, co bardzo cz?sto pozwala naszym klientom obni?y? koszty wdro?enia i zarz?dzania systemami, a jednocze?nie optymalnie wykorzysta? zainwestowane ?rodki. Oferta us?ug w zakresie doradztwa informatycznego sformu?owana przez MedKom oparta jest na do?wiadczeniach, jakie zgromadzili?myw trakcie wieloletnich do?wiadcze? zwi?zanych z realizacj? projektw teleinformatycznych oraz prowadzeniem prac administracyjnych w zakresie infrastruktury.

.
Więcej…
 
Us?ugi informatyczne

Us?ugi informatyczne oferowane przez MedKom s? realizowane w modelu outsourcingu wszystkich lub okre?lonych elementw obszaru informatycznego Klienta w ramach umw ?rednio lub d?ugookresowych, jak rwnie? na zasadzie jednorazowych lub cyklicznych zlece?. Naszym g?wnym celem jest ?wiadczenie profesjonalnych us?ug informatycznych dla firm oczekuj?cych rozwi?za? najwy?szego poziomu wydajno?ci i niezawodno?ci. Przejmuj?c pe?n? lub cz??ciow? opiek? informatyczn? Klientw nasza firma umo?liwia im skupienie si? na prowadzonej przez nich podstawowej dzia?alno?ci biznesowej. Taka wsp?praca zapewnia maksymaln? sprawno?? i stabilno?? dzia?ania.

.
Więcej…
 
Rozliczenia z NFZ

Realizuj?c umowy pakietowe z naszymi klientami dbamy o prawid?owo?? rozlicze? z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nasze zadania to min.:

 • weryfikacja wprowadzanych ?wiadcze?
 • wysy?ka ?wiadcze? do NFZ
 • wysy?ka deklaracji POZ
 • zbiorcze wycofanie deklaracji
 • zbiorcze uzupe?nianie deklaracji
 • odbir potwierdze? z NFZ
 • diagnostyka b??dw potwierdze?
 • wyja?nianie b??dw przez bezpo?redni kontakt z NFZ
 • generowanie sprawozda? rozliczeniowych do NFZ
 • przygotowanie za??cznikw finansowych do sprawozda?
 • wydruki za??cznikw i faktur
 • tworzenie korekt do sprawozda?
 • rozliczanie programw profilaktycznych - SIMP
 • import umw i aneksw
.
 

Audyt systemw informatycznych (SI) to proces gromadzenia i oceniania "dowodw" w celu okre?lenia, czy systemy informatyczne i zwi?zane z nim zasoby w?a?ciwie chroni? maj?tek, utrzymuj? integralno?? danych i systemu, dostarczaj? odpowiednich i rzetelnych informacji, efektywnie osi?gaj? celei oszcz?dnie wykorzystuj? zasoby firmy.

.
Więcej…
 
Webhosting

Utworzenie portalu informacyjnego przyczyni si? do rozwoju Pa?stwa firmy przez rozpropagowanie w sieci Internet. Realizowane przez firm? MedKom projekty wykorzystuj? osi?gni?cia najnowszych technologii tworzenia stron WWW. Proponowane rozwi?zania charakteryzuj? si? nowoczesno?ci? rozwi?za?, wysok? estetyk?, elastyczno?ci? przewiduj?c? przysz?y rozwj Pa?stwa firmy.

Podstawowymi celami projektw s?:
 • stworzenie pozytywnego wizerunku firmy w sieci Internet
 • dotarcie do wi?kszej liczby odbiorcw poprzez zaprezentowanie oferty firmy na stronie WWW
 • stworzenie nowego, szybkiego, wygodnego kana?u kontaktowego z klientem
 • realizacja strategii marketingowych firmy .
Więcej…
 
Reklama