Home
Kasa fiskalna Nano E

Kasa fiskalna Nano E -

Najnowsza przeno?na kasa fiskalna Novitusa: ma?e wymiary - ogromne mo?liwo?ci! Nowoczesna technologia, zamkni?ta w por?cznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla lekarzy i osb ?wiadcz?cych us?ugi medyczne. Pomimo niewielkich rozmiarw jej mo?liwo?ci s? ogromne. Niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja, ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia, mo?liwo?? pracy w trudnych warunkach atmosferycznych: wysokie i niskie temperatury, pierwsza kasa przeno?na z elektroniczn? kopi? wydruku, zapis elektronicznej kopii na karcie SD o dowolnej pojemno?ci, dost?pnej dla u?ytkownika, dost?p do danych zapisanych na karcie SD z poziomu kasy (z mo?liwo?ci? wydruku), dost?p do danych zapisanych na karcie SD z komputera z mo?liwo?ci? ich przegl?dania, raportowania kopiowania, dostarczony wraz z kas? program komputerowy do odczytu danych z karty SD z funkcj? raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pami?ci fiskalnej z wykonaniem autoryzowanego raportu kresowego i miesi?cznego fiskalnego, zaawansowane zarz?dzanie energi?.

.
Więcej…
 

System komputerowy KS-AOW to najpopularniejszy obecnie w Polsce system wspomagaj?cy prac? aptek. Sk?ada si? z kilkudziesi?ciu wzajemnie powi?zanych modu?w zapewniaj?c bardzo szeroki zakres mo?liwo?ci, mog?cy zadowoli? nawet najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikw. Jednocze?nie sama obs?uga jest tak prosta i intuicyjna, ?e do nauczenia si? obs?ugi podstawowych funkcji systemu potrzeba niewiele czasu. Osi?gni?cie takich rezultatw sta?o si? mo?liwe dzi?ki sp?dzeniu tysi?cy godzin w aptekach i obserwowaniu ich pracy od strony praktycznej. Sam system zmienia si? i rozbudowuje wraz z pojawiaj?cymi si? nowymi potrzebami. Stale analizowanych i uwzgl?dnianych jest wiele sugestii u?ytkownikw. Na bie??co wprowadzane s? wszystkie zmiany wynikaj?ce z przepisw.

.
Więcej…
 
Serwis Mmedica

W ramach serwisu oprogramowania mMedica firma MedKom jako autoryzowany partner firmy Asseco ?wiadczy us?ugi:

 • instalacja i konfiguracja systemu mMedica
 • aktualizacja oprogramowania
 • optymalizacja baz danych
 • archiwizacja danych
 • odtwarzanie danych w sytuacjach awaryjnych
 • naprawa baz danych
 • wykonywanie skryptw serwisowych
 • obs?uga zg?osze? serwisowych
 • tworzenie raportw i procedur waliduj?cych dane
 • import danych pacjentw i deklaracji z innych systemw
 • zarz?dzanie licencjami klienta
 • szkolenia u?ytkownikw z obs?ugi programu
.
 
Rozliczenia z NFZ

Realizuj?c umowy pakietowe z naszymi klientami dbamy o prawid?owo?? rozlicze? z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Nasze zadania to min.:

 • weryfikacja wprowadzanych ?wiadcze?
 • wysy?ka ?wiadcze? do NFZ
 • wysy?ka deklaracji POZ
 • zbiorcze wycofanie deklaracji
 • zbiorcze uzupe?nianie deklaracji
 • odbir potwierdze? z NFZ
 • diagnostyka b??dw potwierdze?
 • wyja?nianie b??dw przez bezpo?redni kontakt z NFZ
 • generowanie sprawozda? rozliczeniowych do NFZ
 • przygotowanie za??cznikw finansowych do sprawozda?
 • wydruki za??cznikw i faktur
 • tworzenie korekt do sprawozda?
 • rozliczanie programw profilaktycznych - SIMP
 • import umw i aneksw
.
 
Us?ugi informatyczne

Us?ugi informatyczne oferowane przez MedKom s? realizowane w modelu outsourcingu wszystkich lub okre?lonych elementw obszaru informatycznego Klienta w ramach umw ?rednio lub d?ugookresowych, jak rwnie? na zasadzie jednorazowych lub cyklicznych zlece?. Naszym g?wnym celem jest ?wiadczenie profesjonalnych us?ug informatycznych dla firm oczekuj?cych rozwi?za? najwy?szego poziomu wydajno?ci i niezawodno?ci. Przejmuj?c pe?n? lub cz??ciow? opiek? informatyczn? Klientw nasza firma umo?liwia im skupienie si? na prowadzonej przez nich podstawowej dzia?alno?ci biznesowej. Taka wsp?praca zapewnia maksymaln? sprawno?? i stabilno?? dzia?ania.

.
Więcej…
 
Reklama

Autoryzacje

Statystyka

Odsłon : 160844
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości