System komputerowy KS-AOW to najpopularniejszy obecnie w Polsce system wspomagaj?cy prac? aptek. Sk?ada si? z kilkudziesi?ciu wzajemnie powi?zanych modu?ów zapewniaj?c bardzo szeroki zakres mo?liwo?ci, mog?cy zadowoli? nawet najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników. Jednocze?nie sama obs?uga jest tak prosta i intuicyjna, ?e do nauczenia si? obs?ugi podstawowych funkcji systemu potrzeba niewiele czasu. Osi?gni?cie takich rezultatów sta?o si? mo?liwe dzi?ki sp?dzeniu tysi?cy godzin w aptekach i obserwowaniu ich pracy od strony praktycznej. Sam system zmienia si? i rozbudowuje wraz z pojawiaj?cymi si? nowymi potrzebami. Stale analizowanych i uwzgl?dnianych jest wiele sugestii u?ytkowników. Na bie??co wprowadzane s? wszystkie zmiany wynikaj?ce z przepisów.

.

Wybrane modu?y:

Sprzeda?

 • zgodno?? ze wszystkimi przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, NFZ i innych uprawnionych instytucji,
 • b?yskawiczna i ?atwa obs?uga,
 • bogactwo metod sprzeda?y (wed?ug nazw handlowych, kodów apteki, kodów kreskowych producenta, kodów kreskowych apteki, nazw mi?dzynarodowych, synonimów itp.),
 • obs?uga recept z kodami kreskowymi i wymiana danych z NFZ
 • obs?uga kart kredytowych, czeków, faktur kredytowanych,
 • wspó?praca ze wszystkimi modelami aptecznych drukarek fiskalnych,
 • funkcje wspomagaj?ce prac? farmaceuty dost?pne w naturalny sposób podczas obs?ugi pacjenta, bez konieczno?ci skomplikowanego ich wywo?ywania (dost?p do informacji o leku, automatyczne badanie interakcji, mo?liwo?? wydrukowania ulotek dla pacjenta), wspó?praca z kompendium leków PHARMINDEX.
 • wykorzystywanie technologii internetowych wprost podczas ekspedycji (??czno?? i sprawdzanie oferty w hurtowni, zamówienia CITO, rezerwacje towaru w hurtowni)

Zamówienia

 • automatyczne obliczanie norm i poziomu zapasów leków wykorzystuj?ce zaawansowane mechanizmy analizy sprzeda?y i jej przewidywanej tendencji,
 • optymalne tworzenie zamówie? do hurtowni wed?ug wskazanych kryteriów (okre?lony dostawca, najni?sze ceny, umowy okre?laj?ce poziom obrotów, najd?u?sze terminy p?atno?ci, najwi?kszy asortyment itp.),
 • wykorzystanie ??czno?ci modemowej i internetowej.

Zakupy

 • rejestracja faktur, faktur koryguj?cych, przesuni?? mi?dzymagazynowych,
 • wprowadzanie faktur z hurtowni na dyskietkach albo przes?anych modemem lub internetem,
 • czytelne przedstawianie wprowadzanych dokumentów na ekranie komputera.

Magazyn

 • mo?liwo?? przeprowadzenia dowolnych operacji zwi?zanych z magazynem leków (przesuni?cia, protoko?y strat, zu?ycia na potrzeby w?asne apteki, darowizny, korekty, wstrzymania leków),
 • automatyczne przeprowadzanie, z wykorzystaniem bazy KS-BLOZ, zmian cen urz?dowych, limitów, zasad odp?atno?ci,
 • wykonanie corocznego remanentu z wykorzystaniem tzw. kolektorów danych skracaj?ce czas wprowadzania zmian w komputerze nawet kilkakrotnie.

Zestawienia

 • wykonywanie wszelkiego rodzaju zestawie? refundacyjnych (ze sprzeda?y recept dla NFZ, ze sprzeda?y ?rodków pomocniczych, rachunki dla MOPS, jednostek wojskowych itp.),
 • wykonywanie zestawie? ksi?gowych wymaganych w bie??cej pracy apteki (kilkaset dost?pnych zestawie?),
 • mo?liwo?? definiowania w?asnych zestawie?,
 • automatyczne po??czenie z systemami Ksi??ka Przychodów i Rozchodów oraz Finansowo-Ksi?gowym.

Analizy

 • g??boka analiza pracy apteki od strony ekonomicznej (analiza rotacji towarów, obci??enia stanowisk i osób personelu w okre?lonych porach dnia, poziomu zapasów magazynowych, zyskowno?ci grup lub pojedynczych leków itd.),
 • mo?liwo?? przedstawiania wyników na wykresach,
 • definiowanie w?asnych wzorców pozwalaj?cych na analizy.

P?atno?ci

 • rozliczenia z dostawcami i odbiorcami, wystawianie polece? przelewu, dokumentów KP i KW,
 • prowadzenie rejestru kasowego,
 • dok?adne rozliczenie gotówkowe apteki, stanowiska, osoby personelu, zmiany (uwzgl?dnienie p?atno?ci kartami kredytowymi, czekami, dokumentów kredytowanych, wp?at i wyp?at z kasetki itp.).

Administrator

 • wielopoziomowy system nadawania hase? i uprawnie? dla poszczególnych osób personelu,
 • funkcje administracyjne dostosowuj?ce system do indywidualnych potrzeb i upodoba? u?ytkownika.

Producentem i w?a?cicielem autorskich praw maj?tkowych do oferowanego oprogramowania jest KAMSOFT S.A.

Wi?cej informacji mo?na znale?? na stronie producenta oprogramowania firmy Kamsoft