Home Oprogramowanie Zaopatrzenie w ?rodki pomcnicze
GlobalMed - Zaopatrzenie

Firma MedKom - jako partner pozna?skiej firmy NORCOM Systemy Informatyczne - oferuje Pa?stwu sprzeda?, instalacj?, konfiguracj? i opiek? serwisow? nad programem GlobalMed - Zaopatrzenie.
GlobalMed zosta? przygotowany jako informatyczne narz?dzie umo?liwiaj?ce ?wiadczeniodawcom posiadaj?cym umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia ewidencj? zrealizowanych zlece? na przedmioty ortopedyczne i ?rodki pomocnicze pozwalaj?c rwnocze?nie na rozliczenie wykonanych us?ug zgodnie z Zarz?dzeniem Nr 2/2009/D?OZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r. Wersja testowa programu do pobrania.

Podstawowe funkcje realizowane przez system GlobalMed - Zaopatrzenie, to:

  • Obs?uga bazy pacjentw
  • Obs?uga bazy personelu medycznego
  • Import umw i aneksw z NFZ
  • Rejestracja wydanych przedmiotw z zakresu zaopatrzenia w ?rodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
  • Obs?uga rozlicze? z NFZ (generowanie komunikatw XML akceptowanych przez NFZ oraz import komunikatw zwrotnych)
  • Tworzenie i wydruk rachunkw refundacyjnych
  • Analizy monitorowanie wykonania kontraktu
.