Home Us?ugi Us?ugi informatyczne
Us?ugi informatyczne

Us?ugi informatyczne oferowane przez MedKom s? realizowane w modelu outsourcingu wszystkich lub okre?lonych elementw obszaru informatycznego Klienta w ramach umw ?rednio lub d?ugookresowych, jak rwnie? na zasadzie jednorazowych lub cyklicznych zlece?. Naszym g?wnym celem jest ?wiadczenie profesjonalnych us?ug informatycznych dla firm oczekuj?cych rozwi?za? najwy?szego poziomu wydajno?ci i niezawodno?ci. Przejmuj?c pe?n? lub cz??ciow? opiek? informatyczn? Klientw nasza firma umo?liwia im skupienie si? na prowadzonej przez nich podstawowej dzia?alno?ci biznesowej. Taka wsp?praca zapewnia maksymaln? sprawno?? i stabilno?? dzia?ania.

.

Bazuj?c na zdobytej wiedzy ikilkunastoletnim do?wiadczeniu, realizujemy mi?dzy innymi:

 • doradztwo w zakresie zakupu oprogramowania, sprz?tu komputerowego,
 • sprzeda? iserwis podzespo?w iaplikacji komputerowych,
 • okresowe przegl?dy, konserwacja i modernizacja sprz?tu komputerowego,
 • instalacje ikonfiguracje oprogramowania,
 • wdro?enia gotowych rozwi?za? do zarz?dzania firm?,
 • przygotowywanie oprogramowania spe?niaj?cego specyficzne wymagania klientw,
 • zapewnienie bezawaryjnej pracy istniej?cej sieci komputerowej i oprogramowania,
 • wspomaganie u?ytkownikw w rozwi?zywaniu bie??cych problemw zwi?zanych z u?ytkowaniem komputera.

Ponadto oferujemy utrzymanie oraz wsparcie techniczne ju? wdro?onych systemw:

 • monitoring dost?pno?ci (kontrolowanie sprawno?ci systemw 24h/dob? 365 dni w roku),
 • sta?y nadzr nad dzia?aniem oprogramowania, systemu, serwera WWW, baz danych,
 • asysta i pomoc w korzystaniu z systemu,
 • okresowe wykonywanie kopii zapasowych oraz odtworzenie systemu w przypadku awarii,
 • modyfikacje i rozwj oprogramowania,
 • wsparcie i doradztwo w zakresie rozwoju systemu.