Home Oprogramowanie Dla farmacji

System komputerowy KS-AOW to najpopularniejszy obecnie w Polsce system wspomagaj?cy prac? aptek. Sk?ada si? z kilkudziesi?ciu wzajemnie powi?zanych modu?w zapewniaj?c bardzo szeroki zakres mo?liwo?ci, mog?cy zadowoli? nawet najbardziej wymagaj?cych u?ytkownikw. Jednocze?nie sama obs?uga jest tak prosta i intuicyjna, ?e do nauczenia si? obs?ugi podstawowych funkcji systemu potrzeba niewiele czasu. Osi?gni?cie takich rezultatw sta?o si? mo?liwe dzi?ki sp?dzeniu tysi?cy godzin w aptekach i obserwowaniu ich pracy od strony praktycznej. Sam system zmienia si? i rozbudowuje wraz z pojawiaj?cymi si? nowymi potrzebami. Stale analizowanych i uwzgl?dnianych jest wiele sugestii u?ytkownikw. Na bie??co wprowadzane s? wszystkie zmiany wynikaj?ce z przepisw.

.
Więcej…
 


Reklama