Home Doradztwo
Doradztwo informatyczne

Nasza firma oferuje swoim partnerom i klientom profesjonalne doradztwo, ktre poprzedzone jest dok?adn? analiz? potrzeb klienta i posiadanej infrastruktury. Dzi?ki temu jeste?my w stanie precyzyjnie dopasowa? rozwi?zanie, co bardzo cz?sto pozwala naszym klientom obni?y? koszty wdro?enia i zarz?dzania systemami, a jednocze?nie optymalnie wykorzysta? zainwestowane ?rodki. Oferta us?ug w zakresie doradztwa informatycznego sformu?owana przez MedKom oparta jest na do?wiadczeniach, jakie zgromadzili?myw trakcie wieloletnich do?wiadcze? zwi?zanych z realizacj? projektw teleinformatycznych oraz prowadzeniem prac administracyjnych w zakresie infrastruktury.

.

W ramach w/w us?ugi Medkom oferuje:

 • przeprowadzenie analizy i oceny stanu systemu informatycznego firmy,
 • przeprowadzenie analizy potrzeb informatycznych firmy,
 • doradztwo przy wyborze (czy zakup) optymalnych rozwi?za? IT (oprogramowanie i sprz?t) na indtywidulane potrzeby klienta,
 • doradztwo przy realizacji projektw informatycznych,
 • racjonalizacja kosztw utrzymania, oraz zwi?kszenie efektywno?ci zasobw informatycznych firmy,
 • pomoc w zaplanowaniu inwestycji informatycznych w oparciu o analiz? ekonomiczno-finansow?,
 • zarz?dzanie wdro?eniem systemu informatycznego,
 • oracowanie strategii informatyzacji firmy,
 • okresowe audyty i konsultacje wspomagaj?ce rozwj systemu
 • analizy rozwi?za? informatycznych,
 • opracowane i wdro?enie zasad bezpiecze?stwa informatycznego (kontrola dost?pu do danych, bezpiecze?stwo systemw i serwerw, opracowanie procedur i szkolenia),
 • weryfikacj? legalno?ci oprogramowania (dobr rozwi?za? licencyjnych do konkretnych potrzeb klienta, audyt legalno?ci zainstalowanego oprogramowania),
 • pomoc w zakresie ochrony danych osobowych (opracowanie wnioskw zg?oszeniowych do biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO , opracowanie procedur post?powania i szkolenie pracownikw, wdra?anie systemw wspomagaj?cych do przetwarzania danych).