Home Us?ugi Webhosting
Webhosting

Utworzenie portalu informacyjnego przyczyni si? do rozwoju Pa?stwa firmy przez rozpropagowanie w sieci Internet. Realizowane przez firm? MedKom projekty wykorzystuj? osi?gni?cia najnowszych technologii tworzenia stron WWW. Proponowane rozwi?zania charakteryzuj? si? nowoczesno?ci? rozwi?za?, wysok? estetyk?, elastyczno?ci? przewiduj?c? przysz?y rozwj Pa?stwa firmy.

Podstawowymi celami projektw s?:
 • stworzenie pozytywnego wizerunku firmy w sieci Internet
 • dotarcie do wi?kszej liczby odbiorcw poprzez zaprezentowanie oferty firmy na stronie WWW
 • stworzenie nowego, szybkiego, wygodnego kana?u kontaktowego z klientem
 • realizacja strategii marketingowych firmy .
Tworzone przez nas serwisy oparte s? na Systemie Zarz?dzania Tre?ci? (CMS) i dystrybuowane na licencji GPL open source, co daj? swobod? u?ycia w projektach komercyjnych. Jest to pot??ny systemem wspierany przez programistw z ca?ego ?wiata. Systemy zarz?dzania tre?ci? (CMS) s? idealnym rozwi?zaniem dla firm i instytucji, ktre samodzielnie chc? administrowa? swoj? stron? internetow?. Zalet? tego systemu jest mo?liwo?? samodzielnej zmiany tre?ci dzi?ki czemu mo?emy ograniczy? koszty zwi?zane z utrzymaniem strony a tak?e szybko reagowa? na zmiany w firmie. Mechanizm administracji pozwala na swobodn? edycj? tekstu, zdj?? bez konieczno?ci znajomo?ci j?zyka programowania. System CMS daje tak?e nieograniczon? praktycznie mo?liwo?? rozbudowy funkcjonalno?ci. Osobom odpowiedzialnym za opiek? nad stron? przyznawane s? uprawnienia, ktre pozwalaj? na wprowadzanie tre?ci, akceptacje tych tre?ci i umieszczanie jej w strukturze witryny, tworzenie od podstaw rozbudowanych formularzy umo?liwiaj?cych interakcj? z u?ytkownikiem, czy te? umieszczanie multimediw.

W ramach realizacji projektw zapewniamy:
 • rejestracj? domeny z wybran? przez Pa?stwa nazw?,
 • konto hostingowie z baz? danych, serwerem ftp, bez limitu liczby domen, bez limitu liczby skrzynek pocztowych
 • instalacj? i konfiguracj? systemu na serwerze
 • instalacj? i konfiguracj? kont pocztowych
 • wybr projektu graficznego strony
 • implementacj? wybranego szablonu graficznego w systemie
 • implementacj? struktury witryny zgodnej ze struktur? firmy
 • wdro?enie tre?ci w serwisie z dostarczonych materia?w
 • szkolenie z obs?ugi systemu
 
Reklama