Home Umowy pakietowe
Umowy pakietowe

MedKom zajmuje si? kompleksow? obs?ug? systemw informatycznych ma?ych i ?rednich firm. Dzia?amy g?wnie na zasadzie outsourcingu. To sprawdzona i skuteczna metoda, dzi?ki ktrej Pa?stwa firma ma zapewnione prawid?owe dzia?anie systemu informatycznego przez ca?y okres trwania umowy. G?wn? zalet? wsp?pracy z nami jest sprawne i funkcjonalne dzia?anie infrastruktury Pa?stwa systemu komputerowego. Nie bez znaczenia jest rwnie? redukcja kosztw zwi?zana z rezygnacj? z utrzymywania w?asnego dzia?u informatycznego b?d? samodzielnego stanowiska informatyka. Umowa mo?e by? zawarta na kompleksow? obs?ug? systemu informatycznego (serwis sprz?tu i oprogramowania) b?d? jedynie na cz??? systemu (np: pomoc i serwis oprogramowania do ewidencji i rozlicze? z NFZb?d? wy??cznie na serwis sprz?tu komputerowego). Jeste?my elastyczni i dopasujemy si? do wymogw klienta. Nasza wsp?praca opiera si? g?wnie na sta?ych umowach serwisowych, odnawianych przez szereg lat. Obs?ugujemy rwnie? Klientw nie zwi?zanych z nami sta?ymi umowami serwisowymi rozliczanych wg stawek godzinowych.

.

W zwi?zku z r?norodnymi potrzebami naszych Klientw przygotowali?mytrzy propozycje umw pakietowych:

Pakiet br?zowy ( do3 godzin w miesi?cu ) polecany dla ma?ych firm

 • instalacja, konfiguracja programw,
 • migracja danych do programu mMedica,
 • aktualizacja programu mMedica,
 • doradztwo w doborze sprz?tu i oprogramowania,
 • nadzr nad sprz?tem informatycznym i sieci? komputerow?,
 • pomoc w rozwi?zywaniu bie??cych problemw,
 • zabezpieczenie antywirusowe i firewalle,
 • archiwizowanie i przywracanie danych,
 • naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna sprz?tu,
 • helpdesk - wsparcie u?ytkownikw,
 • zdalna pomoc

Pakiet srebrny ( do 6 godzin w miesi?cu ) polecany dla ?rednich firm

 • szkolenia z zakresu obs?ugi komputera, zmianw oprogramowaniu isposobw rozlicze?z NFZ,
 • przygotowywaniedowolnych raportw zgodnie z potrzebami klienta,
 • optymalizacja bazy danych,
 • instalacja, konfiguracja programw,
 • migracja danych do programu mMedica,
 • aktualizacja programu mMedica,
 • doradztwo w doborze sprz?tu i oprogramowania,
 • nadzr nad sprz?tem informatycznym i sieci? komputerow?,
 • pomoc w rozwi?zywaniu bie??cych problemw,
 • zabezpieczenie antywirusowe i firewalle,
 • archiwizowanie i przywracanie danych,
 • naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna sprz?tu,
 • konserwacja sprz?tu komputerowego,
 • helpdesk - wsparcie u?ytkownikw,
 • zdalna pomoc


Pakiet z?oty ( do 16 godzin w miesi?cu ) polecany dla du?ych firm

 • przygotowywanie ofert konkursowych w ramach kontraktowania z NFZ,
 • obs?uga portali internetowych (SIMP, Portal ?wiadczeniodawcy, SHOI),
 • wdro?enie elektronicznej dokumentacji medycznej EDM,
 • opracowanie i wdro?enie polityki bezpiecze?stwa,
 • rozliczenia z NFZ (eksport i odbir wiadomo?ci, kolejki oczekuj?cych, generowanie rachunkw, tworzenie inny sprawozda? zwi?zanych z realizacj? umowy),
 • tworzenie i aktualizacja serwisw www,
 • zarz?dzanie kontami mailowymi,
 • promocja w internecie,
 • szkolenia z zakresu obs?ugi komputera, zmianw oprogramowaniu isposobw rozlicze?z NFZ,
 • przygotowywaniedowolnych raportw zgodnie z potrzebami klienta,
 • optymalizacja bazy danych,
 • instalacja, konfiguracja programw,
 • migracja danych do programu mMedica,
 • aktualizacja programu mMedica,
 • doradztwo w doborze sprz?tu i oprogramowania,
 • nadzr nad sprz?tem informatycznym i sieci? komputerow?,
 • pomoc w rozwi?zywaniu bie??cych problemw,
 • zabezpieczenie antywirusowe i firewalle,
 • archiwizowanie i przywracanie danych,
 • naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna sprz?tu,
 • konserwacja sprz?tu komputerowego,
 • helpdesk - wsparcie u?ytkownikw,
 • zdalna pomoc