Home Firma Autoryzacje Partner Kamsoft

W ramach wsp?pracy z firm? Kamsoft S.A. oferujemy najpopularniejszy w Polsce kompleksowy Systemem wspomagania pracy aptek, pracuj?cym w ?rodowisku Windows. System KS-AOW sk?ada si? z kilkunastu powi?zanych ze sob? modu?w zapewniaj?cych szeroki zakres mo?liwo?ci. Funkcje zawarte w modu?ach wchodz?cych w sk?ad Systemu pozwalaj? na prowadzenie sprzeda?y, zamwie? i zakupw, zarz?dzanie magazynem, tworzenie zestawie?, analiz oraz prowadzenie rozlicze?.
System KS-AOW jest zgodny z przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansw, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych instytucji oraz stale modernizowany i dostosowywany do zmieniaj?cych si? przepisw.

.