Home Firma Autoryzacje Partner Asseco

W ramach wsp?pracy partnerskiej z firm? Asseco Poland SA oferujemy pakiet mMedica przeznaczony dla mniejszych przychodni, a tak?e dla pojedynczych gabinetw. mMedica zosta?a tak skonstruowana, aby u?ytkownik mg? w pe?ni decydowa? o zakresie wykorzystania programu. Przemy?lany dobr funkcji oraz nowatorska konstrukcja samej aplikacji sprawiaj?, ?e u?ytkownik mo?e dostosowa? programu do swojego sposobu pracy.
Pakiet mMedica oferowany jest w dwch wersjach: mMedica PS i mMedica Standard.
mMedica PS to podstawowa wersja programu obs?uguj?ca rozliczenia z NFZ. Funkcjonalnieodpowiada Pakietowi ?wiadczeniodawcy. Zarejestrowanie zrealizowanych ?wiadcze? mo?na przeprowadzi? bez konieczno?ci wykonywania dodatkowych czynno?ci (takich, jak: planowanie wizyt, rejestracja, obs?uga w gabinecie ). Dzi?ki po??czeniu nowej technologii oraz innowacyjnego podej?cia do projektowania systemu powsta? produkt prosty i szybki w obs?udze, a jednocze?nie wyposa?ony we wszystkie potrzebne funkcje u?atwiaj?ce prac?.
mMedica Standard to program dla wszystkich, ktrzy oczekuj? usprawnienia i przyspieszenia pracy na ka?dym etapie obs?ugi pacjenta. Prosty i sprawny mechanizm planowania wizyt pacjentw oraz w?asnego czasu, u?atwia organizacj? pracy. Kompletny, a jednocze?nie przejrzysty i ?atwy w obs?udze zestaw funkcji do tworzenia dokumentacji medycznej pozwala skrci? czas wizyty. Natychmiastowy dost?p do historii leczenia, automatyzacja wydruku recept, zalece? i skierowa?, s?owniki i bazy dostarczaj?ce wszystkich potrzebnych informacji oraz wiele innych funkcji, tworz? razem narz?dzie, ktre pozwala oszcz?dza? czas przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jako?ci ?wiadczonych us?ug.

.
 
Reklama