Home Sprz?t Kasy fiskalne Kasa fiskalna Nano E
Kasa fiskalna Nano E

Kasa fiskalna Nano E -

Najnowsza przeno?na kasa fiskalna Novitusa: ma?e wymiary - ogromne mo?liwo?ci! Nowoczesna technologia, zamkni?ta w por?cznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla lekarzy i osób ?wiadcz?cych us?ugi medyczne. Pomimo niewielkich rozmiarów jej mo?liwo?ci s? ogromne. Niewielkie rozmiary i lekka konstrukcja, ergonomiczna obudowa z plastiku odpornego na uderzenia, mo?liwo?? pracy w trudnych warunkach atmosferycznych: wysokie i niskie temperatury, pierwsza kasa przeno?na z elektroniczn? kopi? wydruku, zapis elektronicznej kopii na karcie SD o dowolnej pojemno?ci, dost?pnej dla u?ytkownika, dost?p do danych zapisanych na karcie SD z poziomu kasy (z mo?liwo?ci? wydruku), dost?p do danych zapisanych na karcie SD z komputera z mo?liwo?ci? ich przegl?dania, raportowania kopiowania, dostarczony wraz z kas? program komputerowy do odczytu danych z karty SD z funkcj? raportowania i wyszukiwania oraz do odczytu danych z pami?ci fiskalnej z wykonaniem autoryzowanego raportu kresowego i miesi?cznego fiskalnego, zaawansowane zarz?dzanie energi?.

.

Bardzo wydajny wewn?trzny akumulator litowo-jonowy. Mo?liwo?? wydrukowania nawet 2,5 tysi?ca paragonów 30-to liniowych bez zasilania zewn?trznego, po pojawieniu si? komunikatu o roz?adowaniu akumulatora mo?na wydrukowa? jeszcze do 300 paragonów, akumulator wewn?trzny wykonany w formie wymiennego pakietu, mo?liwo?? ?adowania akumulatora zasilaczem poza kas?, alfanumeryczne LCD wy?wietlacze dla kasjera i klienta, 2x16 znaków w kolorze niebieskim, pod?wietlana klawiatura swithowa, precyzyjnie dzia?aj?ca, pokryta silikonow? nak?adk? zabezpieczaj?c? przez zalaniem, klawiatura alfanumeryczna u?atwiaj?ca obs?ug? i programowanie kasy oraz podawanie zakresów dat i numerów dla raportów okresowych, programowalne klawisze funkcyjne F1, F2, F3, F4, z??cza komunikacyjne RS232 oraz USB. Wspó?praca z wi?kszo?ci? programów sprzeda?y przy u?yciu najpopularniejszego protoko?u komunikacyjnego na rynku, praca ON-Line z komputerem, pojemno?? bufora 2000 pozycji, specjalne miejsce na zamontowanie zewn?trznego modu?y bluetooth do bezprzewodowej komunikacji z komputerem, nazwa towaru do 18 znaków, bardzo szybki wydruk, jeden mechanizm clamshell bardzo ?atwa i szybka wymiana papieru, brak konieczno?ci wymiany kopii paragonu Zaawansowany system oszcz?dzania papieru (brak niezadrukowanego papieru pomi?dzy paragonami, zag?szczanie wydruku przy krótszych nazwach, raportach itp.), papier szeroko?ci 57 mm Wydruki potwierdze? akceptacji kart p?atniczych oraz zakupu pre-paidów.